Savannah Food Truck Festival V

The Savannah Food Truck Festival V 10/14/18 Daffin Park.